Política de Privacitat

Política de Privacitat.

La teva privacitat és molt important per a nosaltres i que ens deixis alguna de les teves dades és una gran responsabilitat. EN BICI SENSE EDAT es pren molt seriosament el respecte a la teva privacitat i per això, tota la informació sensible que ingressis a la web (sigui en el format que sigui: missatge, comentari, subscripció) serà tractada de manera privada, de conformitat amb el que es disposa per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), i excepte en cas d’exigència legal, no les compartirem amb ningú.

Responsable de la recopilació de les dades personals.

L’Associació EN BICI SENSE EDAT, CIF G67553404, amb domicili al Carrer Pere IV, 58 (08005) de la Ciutat de Barcelona, és l’entitat titular de la web i la responsable de les dades que ingressis. Si tens algun dubte o t’interessa contactar-nos, escriu-nos un email a info@enbicisenseedat.cat

Informació i Consentiment

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”) i en la LOPDGDD mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat la persona usuària de la web (d’ara endavant, la USUÀRIA) PRESTA EL SEU CONSENTIMENT informat, exprés, lliure i inequívoc per tractar les dades personals recallides a través de la pàgina web ww.enbicisenseedat.cat (d’ara endavant, la “Web”) ja sigui través de formularis habilitats a aquest efecte o bé a través de la informació recollida per les cookies.

Així mateix, l’USUÀRIA consenteix que aquestes dades siguin tractades per EN BICI SENSE EDAT per a prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD.

La USUÀRIA garanteix que les dades personals facilitades a EN BICI SENSE EDAT són certes i exactes, per la qual cosa aquesta última no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la

informació proporcionada per les USUÀRIES, més enllà de la possibilitat que té tota persona USUÀRIA d’exercitar el seu dret de rectificació.

En el cas que la USUÀRIA faciliti dades de terceres persones, com a responsable o encarregada del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, la USUÀRIA garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals de tercers en la WEB.

Finalitat del tractament de dades 

Les dades es tracten amb els següents objectius:

  • Proporcionar accés als continguts de la web.
  • Atendre les sol·licituds de les persones usuàries de la web.
  • Portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics.
  • Aplicar mesures de seguretat per al bon manteiment de la web.
  • Enviar informació sobre activitats, campanyes i iniciatives d’ EN BICI SENSE EDAT similars a les que hagis participat. 

En cas d’omplir qualsevol dels formularis, serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

Utilització de funcions i complement de tercers

La WEB pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats que estableixen una connexió directa entre el navegador de les persones usuaries i els dominis d’internet controlats pel tercer, permetent la descarrega i execució de la funció. Així mateix, la majoria dels complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per a conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada a aquests. 

Temps de conservació de les dades personals.

Les teves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals els vam a recollir o registrar en els nostres fitxers o mentre no sol·licitis la supressió de la informació o exercitis el teu dret d’oposició o limitació al tractament.  

Drets de les persones usuaries.

Tota persona usuaria te dret a: accedir, rectificar i suprimir les dades; sol·licitar la portabilitat; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, en el seu cas.

Per a això es pot enviar seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a info@enbicisenseedat.cat, incloent-hi la referència “Protecció de dades”

Per facilitar la identificació recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud còpia del seu DNI o passaport. A mes, les afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Mesures de seguretat.

EN BICI SENSE EDAT ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast; evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés i el robatori de les dades personals facilitats pels usuaris de la web. L’usuari deurà tenir en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat en internet no són absolutament inviolables. 

Canvis en la present política de privacitat.

EN BICI SENSE EDAT podrà modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si realitzem canvis materials a aquesta Política de Privacitat, li proporcionarem un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, mostrant un avís destacat dins del Lloc Web o enviant-li un correu electrònic.

 

Data de la última actualització d’aquesta Política de Privacitat:  abril 2020